Poradnia preluksacyjna

Centrum Medyczne VitaMed - Poradnia preluksacyjna
ul. Antoniukowska 11
tel.: 085 653 77 85
tel.: 608 470 777

 PORADNIA PRELUKSACYJNA

POSIADAMY UMOW? Z NFZ!!!

Poradnia Preluksacyjna zajmuje si? diagnostyk? wad wrodzonych i rozwojowych stawów biodrowych.

 

Preluksacja to badanie bardzo wa??ne dla zdrowia maluszków!!!

W ramach wizyty w Poradni Preluksacyjnej wykonywane jest badanie ortopedyczne dziecka oraz badanie USG stawów biodrowych metod? Graffa.
Pierwsze badanie powinno odby? si? w pierwszym miesi?cu ??ycia dziecka. Badanie USG jest ca??kowicie nieszkodliwe dla dziecka. Kolejne kontrole wykonuje si? w 3 i 6 miesi?cu ??ycia dziecka.
Bardzo wa??ne jest aby wszystkie dzieci zosta??y poddane temu przesiewowemu badaniu. Wczesne wykrycie wady budowy stawu biodrowego zapewnia podj?cie leczenia, które przynosi 100% wyleczenie. W razie wyst?powania nieprawid??owo??ci szybkie wdro??enie odpowiedniej rehabilitacji i czynno??ci piel?gnacyjnych skutecznie zapobiega mog?cym wyst?pi? problemom z nauk? chodzenia i pó??niejszym poruszaniem si? dziecka.

W trosce o komfort naszych ma??ych pacjentów staramy si? o to aby wizyty odbywa??y si? bez opó??nie??, zawsze w pomieszczeniu z odpowiedni? temperatur? oraz mo??liwo??ci? komfortowego i bezpiecznego rozebrania i ubrania dziecka. Do rejestracji w poradni konieczne jest skierowanie od lekarza rodzinnego (tylko na pierwsz? wizyt?).

Pó??ne wykrycie wady nie daje niestety mo??liwo??ci ca??kowitego wyleczenia. Konsekwencj? zaniechania bada?? preluksacyjnych mo??e by? trwa??e kalectwo!

Bez zgody kierownictwa Centrum Medycznego Vita Med w Bia??ymstoku wykluczone jest kopiowanie, powielanie czy wykorzystywanie dzie??a w jakikolwiek inny sposób.

Jak cz?sto chodzisz na kontrole stomatologiczn??
raz w roku
raz na p???? roku
nie chodz? wcale