Ortopedia/Wady postawy

NOWA!! Poradnia Wad Postawy i Ortopedii

POSIADAMY UMOW? Z NFZ!!!

Centrum Ortopedii i rehabilitacji  VITA MED oferuje szeroki wachlarz  konsultacji  ortopedycznych, skutecznych w leczeniu wielu schorze?? uk??adu ruchu. W  Vita Medzie  mog? Pa??stwo skorzysta? z pomocy jednych z najlepszych specjalistów w dziedzinie ortopedii  i traumatologii .

Zapraszamy.

Specjalizujemy si? w leczeniu schorze?? uk??adu ruchu mi?dzy innymi:

 • Leczenie zachowawcze i operacyjne.
 • Uszkodzenie wi?zad??a krzy??owego kolana.
 • Uszkodzenie ???kotki.
 • Uszkodzenia mi???ni i przyczepów mi???niowych.
 • Uszkodzenia ??ci?gna Achillesa.
 • Uszkodzenia wi?zade?? stopy- m.in. uraz inwersyjny.
 • Uszkodzenie chrz?stki stawowej.
 • Schorzenia stawu barkowego.
 • Schorzenia stawu ??okciowego: ??okie? tenisisty, ??okie? golfisty.
 • Zespó?? cie??ni nadgarstka.
 • Schorzenia  stawu biodrowego.
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów.
 • Dolegliwo??ci bólowe kr?gos??upa.
 • I inne.


Wada postawy - wszelkie odst?pstwa od prawid??owej postawy.

Do wad postawy zalicza si?:

 • postaw? skoliotyczn? (skolioza czynno??ciowa),
 • plecy okr?g??e (kifoza czynno??ciowa),
 • plecy wkl?s??e (lordoza czynno??ciowa),
 • plecy p??askie,
 • plecy okr?g??o-wkl?s??e,
 • stop? szpotaw?,
 • stop? ko??law?,
 • stop? ko??sko-szpotaw?,
 • p??askostopie,
 • kolana szpotawe,
 • kolana ko??lawe.

Przyczyny

Za przyczyny wad postawy uwa??a si?:

 • wady wrodzone ko??ci, mi???ni;
 • wady wzroku, s??uchu; przewlek??e infekcje dróg oddechowych, moczowych;
 • schorzenia uk??adu ruchu, np.: dysplazj? stawu biodrowego, z??amania ko??ci ko??czyn dolnych, m??odzie??cze zapalenie stawów;
 • zespo??y przeci???eniowe.


Reszt? opowiedz? i przedstawi? nasi Specjali??ci!!!!

 


ROSN? PROSTO - SPRAWD? KR?GOS?UP SWOJEGO DZIECKA


Wiele dzieci skar??y si? na ból pleców, szybko si? m?czy, ma problemy z wykonywaniem niektórych ruchów. Wszystkie te objawy mog? wskazywa? na to, ??e dziecko jest zagro??one wad? postawy…


Je??li macie ju?? za sob? pierwszy dzie?? swojego dziecka w szkole, to doskonale wiecie, jak wielkie jest to prze??ycie. Przedszkolak zmieni?? si? w ucznia, a razem z t? metamorfoz? sko??czy?? si? jego czas beztroski. Lekcje, zadania domowe, wiele nowych obowi?zków. No i wymarzony tornister! Rodzice prze??ywaj? bardzo mocno pierwszy etap samodzielno??ci swojej pociechy. Pilnuj? odrabiania zada?? domowych, przygotowania dziecka do kolejnego dnia w szkole. Do??? cz?sto jednak tak bardzo skupiaj? si? na nowych obowi?zkach szkolnych, ??e zapominaj? o tym, jak wa??ny jest dla dziecka ruch. Dotychczasowe przedszkolne gry i zabawy ruchowe zostaj? zast?pione wielogodzinnym siedzeniem w ??awce, odrabianiem lekcji w domu (znów siedz?c). Przerwa w nauce to najcz???ciej ogl?danie telewizji oraz gry komputerowe. Jednym s??owem, dziecko siedzi przez wi?kszo??? dnia.

Ta ogromna zmiana trybu ??ycia mo??e ??le wp??ywa? na kszta??towanie si? postawy cia??a. W??a??nie w tym okresie wielu rodziców zauwa??a, ??e dzieci maj? problemy z utrzymaniem prawid??owej sylwetki w ró??nych pozycjach. Zdarza si?, ??e skar??? si? na ból pleców, szybko si? m?cz?, maj? problemy z wykonywaniem niektórych ruchów.


Co powinni??my zrobi??

Po pierwsze: zadba?, aby dziecko po zaj?ciach w szkole mia??o du??o ruchu (rodzicom równie?? si? bardzo przyda).
Propozycji aktywnego sp?dzania czasu jest mnóstwo. Niew?tpliwie najkorzystniej na ogóln? sprawno??? ruchow? wp??ywaj? takie sporty jak: p??ywanie, narciarstwo, jazda na rowerze, d??ugie spacery.Po drugie: patrze? na dziecko, obserwowa?, w jaki sposób m??ody cz??owiek siedzi, stoi, chodzi. Jak to zrobi?? Najlepiej, gdy dziecko nie ma na sobie kilku warstw ubra?? – idealnie, kiedy jest tylko w bieli??nie.

Patrz?c na dziecko z ró??nych stron zwracamy uwag? na:
z przodu

 • barki i biodra – powinny by? ustawione w linii poziomej,
 • g??ow? – linia oczu powinna by? pozioma, a nos wyznacza? pion,
 • nogi (przy z???czonych stopach) – czy kolana nie s? zbyt oddalone od siebie lub czy nie ustawiaj? si? w charakterystyczny X,
 • stopy – prosimy dziecko, aby stan???o w niewielkim rozkroku i patrzymy na ustawienie stóp – palce powinny by? ustawione lekko na zewn?trz,


z ty??u

 • kr?gos??up – powinien wyznacza? lini? pionow?,
 • ??opatki – czy s? ustawione symetrycznie wzgl?dem kr?gos??upa,
 • nogi – obserwujemy tak jak z przodu,


z boku

 • barki – powinny by? ustawione dok??adnie nad biodrami,
 • biodra – czy pupa dziecka nie jest zbyt wysuni?ta w ty?? albo przód,
 • brzuch – dziecko w wieku 6-7 lat nie powinno mie? wypi?tego brzucha (co jest charakterystyczne dla dzieci do 5 roku ??ycia),
 • g??owa – czubek g??owy powinien znajdowa? si? w jednej linii z barkami i biodrami.Taki „przegl?d” warto wykona? mniej wi?cej raz w miesi?cu.!

Je??li nic nie budzi zastrze??e?? rodziców, nale??y nadal wzmacnia? w dziecku prawid??owe nawyki postawy i dba? o jak najwi?ksz? ilo??? ruchu. Po obserwacji mo??emy zaproponowa? dziecku zabaw? w zrobienie kolorowych odcisków stóp. Trzeba pomalowa? stopy dziecka farb? i poprosi? o odci??ni?cie ich na papierze. Zróbmy to oddzielnie dla ka??dej stopy. Prawid??owo obci???ana stopa powinna odcisn?? pi?t?, palce wraz z cz???ci? tu?? za nimi (tzw. przodostopie) oraz zewn?trzn? kraw?d?? stopy. Je??li odci??nie si? ca??? szeroko??ci? w ??rodkowej cz???ci, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z p??askostopiem.

Ta zabawa, a w??a??ciwie badanie, jest niezmiernie istotne. P??askostopie mo??e mie? bardzo powa??ne konsekwencje. Je??eli ci???ar cia??a nie jest prawid??owo roz??o??ony na stopach, dochodzi do przesuni?cia ??rodka ci???ko??ci. Zmienia si? ustawienie miednicy i barków. To prowadzi do wyprostowania lub pog???bienia si? krzywizn kr?gos??upa. Je??li cokolwiek wzbudza w?tpliwo??ci, nale??y zg??osi? si? do pediatry. Lekarz po badaniu podejmie decyzj? o skierowaniu dziecka na gimnastyk? korekcyjn? w szkole lub wizyt? w poradni wad postawy. Tam ortopeda i fizjoterapeuta przeprowadz? szczegó??owe badania i zlec? zestaw ?wicze?? do wykonywania w domu.

Gimnastyk? korekcyjn? w szkole mo??e by? obj?te ka??de dziecko w pierwszym etapie nauczania (kl. I-III) z zaleceniem od lekarza pierwszego kontaktu. Nie mo??na jednak??e poprzesta? tylko na zaj?ciach w szkole. S? one prowadzone w formie grupowej, a tymczasem ka??da wada postawy wymaga indywidualnego podej??cia i terapii dostosowanej do potrzeb konkretnego dziecka. Wizyty u pediatry, ortopedy i fizjoterapeuty nie wolno odk??ada? na pó??niej!

 

Wi?cej mo??na przeczyta? na stronie: http://dziecko.onet.pl/66025,6,11,wady_postawy_u_dzieci,artykul.html


Centrum Medyczne VitaMed -Ortopedia i wady postawy
ul. Antoniukowska 11
tel.: 085 653 77 85
tel.: 608 470 777


Jak cz?sto chodzisz na kontrole stomatologiczn??
raz w roku
raz na p???? roku
nie chodz? wcale