Sezon zimowy
Sporty zimowe coraz bardziej zyskuj? na popularno?ci. Wynika to ze wzrastaj?cej w ?wiadomo?ci ludzi potrzeby ruchu na ?wie?ym powietrzu i po cz??ci z panuj?cej mody. Wybieraj?c si? w gry na ,,bia?e szale?stwo? musimy wzi?? pod uwag? fakt, ?e jest to rodzaj aktywno?ci...
Gabinety stomatologiczne
Ju? wkrtce zapraszamy do nowo otwartych, nowoczesnych gabinetw stomatologicznych naszego Centrum Medycznego Vita Med w samym centrum Bia?egostoku przy ulicy Legionowej 3.
Poradnie specjalistyczne
Mamy przyjemno?? poinformowa? pa?stwa, i? otworzyli?my nowoczesne Poradnie Specjalistyczne. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Nowe centrum rehabilitacji!
Pragniemy poinformowa? Pa?stwa, ?e mieli?my przyjemno?? otworzy? najnowocze?niejsz? w Bia?ymstoku placwk? medyczn? ?wiadcz?c? us?ugi w zakresie Rehabilitacji oglnoustrojowej.
Home

Witamy Pa??stwa w naszej placówce!

Centrum Medyczne VitaMed dzia??a na rynku us??ug medycznych od 1995 roku.


Obecnie nasza dzia??alno??? obejmuje profesjonalne us??ugi w zakresie:

 • stomatologii
 • implantologii
 • neurologii
 • kardiologii
 • ortopedii
 • wad postawy
 • laryngologii
 • rehabilitacji
 • o??rodek/oddzia?? rehabilitacji dziennej
 • poradni preluksacyjnej 
 • o??rodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z wadami wieku rozwojowego

 

Wysoka jako??? oferowanych us??ug, ich dost?pno??? i kompleksowo??? jest gwarancj? spe??nienia oczekiwa?? naszych pacjentów. Nowoczesne rozwi?zania organizacji pracy i zarz?dzania maj? na celu zapewnienie funkcjonowania Poradni zgodnie z najwy??szym i standardami.
Chc?c zwi?kszy? wiarygodno??? w kontaktach z pacjentem, personelem, dostawcami podj?to decyzj? o opracowaniu i wdro??eniu systemu zarz?dzania jako??ci? w/g ISO 9001:2000

Nasz? misj? jest zaanga??owanie na rzecz pacjenta. W naszych dzia??aniach d???ymy do doskona??o??ci!

Pe??na dost?pno??? dla osób niepe??nosprawnych!
Gabinet klimatyzowany! Dogodne godziny przyj??!
Najkrótszy w mie??cie czas oczekiwania na wizyt? lekarza specjalisty!


Mamy nadziej?, ??e nasze Poradnie z mi??ym i wykwalifikowanym personelem spe??ni? Pa??stwa oczekiwania.
Z przyjemno??ci? zadbamy o Pa??stwa zdrowie i dobre samopoczucie.
Ka??dy pacjent mo??e liczy? na indywidualne podej??cie do jego problemów a dzi?ki interdyscyplinarnej terapii mo??e mie? zapewnione leczenie na najwy??szym poziomie.
Aktualno??ci
Neurochirurgia
Zapraszamy do nowo otwartej poradni neurochirurgicznej!   Czytaj wi?cej

Sezon zimowy
Sporty zimowe coraz bardziej zyskuj? na popularno?ci. Wynika to ze wzrastaj?cej w ?wiadomo?ci ludzi potrzeby ruchu na ?wie?ym powietrzu i po cz??ci z panuj?cej mody. Wybieraj?c si? w gry na ,,bia?e szale?stwo? musimy wzi?? pod uwag? fakt, ?e jest to rodzaj aktywno?ci...   Czytaj wi?cej

Gabinety stomatologiczne
Ju? wkrtce zapraszamy do nowo otwartych, nowoczesnych gabinetw stomatologicznych naszego Centrum Medycznego Vita Med w samym centrum Bia?egostoku przy ulicy Legionowej 3.   Czytaj wi?cej

Próchnica z?bów
Jest to ograniczony proces patologiczny, wywo??any przez czynniki zewn?trzustrojowe, który polega na odwapnieniu i rozpadzie twardych tkanek z?ba.

Próchnica jest chorob? o najszerszym na ??wiecie zasi?gu. W krajach rozwini?tych dotyka 60–90 % dzieci i wi?kszo??? doros??ych. Zagra??a ona cz??owiekowi w ci?gu ca??ego ??ycia, a dok??adniej tak d??ugo, jak d??ugo ma on zachowany cho?by jeden z?b.

G??ównymi czynnikami wywo??uj?cymi próchnic? s?:
1. Bakterie p??ytki naz?bnej, które produkuj? kwasy z pochodz?cych z diety w?glowodanów, kwasy powoduj? spadek pH p??ytki poni??ej 5, czyli poni??ej tzw. poziomu krytycznego, w którym to dochodzi do rozpadu tkanek.
2. Dieta próchnicotwórcza, obfituj?ca w cukry
3. Wra??liwo??? powierzchni z?ba na odwapnienie
4. Czas i cz?sto??? dzia??ania bakterii i w?glowodanów


Czytaj wi?cej
Jak cz?sto chodzisz na kontrole stomatologiczn??
raz w roku
raz na p???? roku
nie chodz? wcale